Савет родитеља

Савет родитеља Гимназије „Душан Васиљев” је саветодавни орган школе којег чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. 

Којим питањима се бави Савет родитеља?

 • Предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор.
 • Предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе.
 • Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно – васпитног рада.
 • Учествује у самовредновању квалитета рада школе.
 • Разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању.
 • Учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника.
 • Разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, као и средстава од проширене делатности, од донација и средстава ученика.
 • Разматра услове за рад ученика, услове за рад школе, услове за одрастање и учење.
 • Учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа.
 • Даје сагласност на програм и организовање екскурзија и других ваннаставних активности, и разматра извештај о њиховом остваривању.
 • Pазматра и друга питања утврђена Законом и Статутом.

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА

Савет родитеља Гимназије „Душан Васиљев” школске 2021/2022. чине:

I1 Далиборка Сретеновић
I2 Станислава Жилић
I3 Љиљана Петковић
I4 Марија Вукобрат
II1 Драган Јовановић
II2 Милица Њари
II3 Марија Торњански
II4 Ивана Вуков
III1 Ружица Гверо

III2 Гордана Палатинуш
III3 Мирјана Сивчев
III4 Невена Кнежевић
IV1 Славица Манић
IV2 Јелена Шипка
IV3 Јелена Јанкелић
IV4 Горан Зарић
IV5 Данијела Косић