Савет родитеља

Савет родитеља Гимназије „Душан Васиљев” је саветодавни орган школе којег чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. 

Којим питањима се бави Савет родитеља?

 • Предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор.
 • Предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе.
 • Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно – васпитног рада.
 • Учествује у самовредновању квалитета рада школе.
 • Разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању.
 • Учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника.
 • Разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, као и средстава од проширене делатности, од донација и средстава ученика.
 • Разматра услове за рад ученика, услове за рад школе, услове за одрастање и учење.
 • Учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа.
 • Даје сагласност на програм и организовање екскурзија и других ваннаставних активности, и разматра извештај о њиховом остваривању.
 • Pазматра и друга питања утврђена Законом и Статутом.

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА

Савет родитеља Гимназије „Душан Васиљев” школске 2022/2023. чине:

I1 Ненад Гламочак
I2 Милорад Керкез
I3 Ладислав Томић
I4 Маја Завишин

II1 Далиборка Сретеновић
II2 Јована Јованов
II3 Љиљана Петковић
II4 Марија Вукобрат

III1 Светлана Зорић
III2 Милица Њари
III3 Драгана Вуњак
III4 Ивана Вуков

IV1 Ружица Гверо
IV2 Гордана Палатинуш
IV3 Исидора Пап
IV4 Невена Кнежевић