Савет родитеља

Савет родитеља Гимназије „Душан Васиљев” је саветодавни орган школе којег чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. 

Којим питањима се бави Савет родитеља?

 • Предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор.
 • Предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе.
 • Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно – васпитног рада.
 • Учествује у самовредновању квалитета рада школе.
 • Разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању.
 • Учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника.
 • Разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, као и средстава од проширене делатности, од донација и средстава ученика.
 • Разматра услове за рад ученика, услове за рад школе, услове за одрастање и учење.
 • Учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа.
 • Даје сагласност на програм и организовање екскурзија и других ваннаставних активности, и разматра извештај о њиховом остваривању.
 • Pазматра и друга питања утврђена Законом и Статутом.

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА

Савет родитеља Гимназије „Душан Васиљев” школске 2023/2024. чине:

I1 Јелена Прокичевић, заменик
I2 Маријана Тинтор
I3 Мирослав Грујић
I4 Лидија Глишин

II1 Ненад Гламочак
II2 Елвира Прец
II3 Ладислав Томић
II4 Маја Завишин

III1 Далиборка Сретеновић
III2 Даринка Николић
III3 Љиљана Петковић
III4 Зорица Варга

IV1 Светлана Зорић, председник
IV2 Милица Њари
IV3 Драгана Вуњак
IV4 Ивана Вуков