Наставничко веће

Наставничко веће је орган школе, чине га сви професори и стручни сараднициСедници наставничког већа присуствује Катарина Чарапић, 4/3, представник Ученичког парламента.

Које су надлежности Наставничког већа?

 • Утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и школског програма и стара се о њиховом успешном остваривању.
 • Учествује у организацији образовно-васпитног рада.
 • Разрађује и реализује наставни план.
 • Разматра распоред часова наставе.
 • Разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика.
 • Предлаже распоред задужења наставника и стручних сарадника у извршавању појединих задатака и одељенска старешинства.
 • Сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног деловања породице и школе.
 • Утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план рада школе.
 • Похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из своје надлежности.
 • Одобрава употребу уџбеника и друге литературе у школи; утврђује календар школских такмичења.
 • Разматра предлог за утврђивање ментора за праћење рада приправника.
 • Разматра и вреднује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних актива, као и наставника и стручних сарадника.
 • Предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор.
 • Даје мишљење Школском одбору за избор директора школе.
 • Обавља и неке друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.