Педагошки колегијум

Педагошки колегијум је стручни орган школе, који се састоји од представника стручних већа и стручних актива и представника стручних сарадника.

Које послове обавља Педагошки колегијум?

 • Разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора школе из области планирања и организовања, остваривања програма образовања и васпитања, и свих активности установе.
 • Стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада.
 • Стара се о остваривању развојног плана школе.
 • Организује и врши педагошко – инструктивни увид и праћење квалитета образовно – васпитног рада у школи и педагошке праксе.
 • Предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника.
 • Планира и прати стручно усавршавање запослених и спровођење поступка за стицање звања наставника и стручних сарадника.
 • Сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима.

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум Гимназије „Душан Васиљев” школске 2023/2024. чине:

 1. Мирјана Дражић, директор
 2. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог, координатор актива за развој школског програма
 3. Срђан Срдић, координатор актива за развојно планирање
 4. Данијела Мандић Путић, председник Стручног већа српског језика и књижевности и историје
 5. Александра Боровац, председник Стручног већа професора страних језика
 6. Наташа Игаз, председник Стручног већа биологије, хемије и географије
 7. Снежана Замуровић, председник Стручног већа математике, физике, рачунарства и информатике
 8. Васа Микалачки, председник Стручног већа физичког васпитања, ликовне и музичке културе
 9. Сања Мракић, председник Стручног већа филозофије, социологије, устава и права грађана, психологије, грађанског васпитања и верске наставе
 10. Бранислава Дилбер – Косић, координатор Тима за самовредновање