Одељењска већа

Одељењско веће чине сви наставници једног одељења. Образује се ради организовања и праћења извођења образовно-васпитног рада и њиме руководи одељењски старешина.

Које су надлежности Одељењског већа?

 • Усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и стручних сарадника.
 • Остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године.
 • Утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања.
 • Предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу.
 • Утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета и оцену из владања на предлог одељењског старешине.
 • Предлаже ученике за ванредно напредовање.
 • Предлаже ученике за доделу похвала и награда.
 • Разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама.
 • Изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима у оквиру своје надлежности.
 • Предлаже наставничком већу програм екскурзија, такмичења.
 • Разматра питања покренута на родитељским састанцима.
 • Упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере наставничком већу за побољшање уочених недостатака.

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

I1 Фахрудин Халиловић, професор Математике
I2 Бојана Пењин, професор Биологије
I3 Драган Иветић, професор Математике, руководилац већа првог разреда
I4 Бранислава Дилбер – Косић, професор Хемије

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

II1 Наташа Иветић, професор Српског језика и књижевности
II2 Васа Микалачки, професор Физичког и здравственог васпитања
II3 Љубомир Замуровић, професор Рачунарства и информатике
II4 Ина Лепар, професор Физике/Дубравка Војводић, професор Српског језика и књижевности, руководилац већа другог разреда

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

III1 Снежана Совиљ, професор Математике
III2 Данијела Мандић Путић, професор Српског језика и књижевности
III3 Наташа Добријевић, професор Математике
III4 Јелена Михајловић, професор Биологијe, руководилац већа трећег разреда

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

IV1 Сања Мракић, професор Психологије
IV2 Марија Тешић, професор Рачунарства и информатике
IV3 Снежана Замуровић, професор Рачунарства и информатике, руководилац већа четвртог разреда
IV4 Маја Радловић, професор Италијанског језика