Стручна већа

Стручно веће чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета. Састав стручног већа утврђује Наставничко веће, а његовим радом руководи један од наставника кога сваке школске године одреди Наставничко веће на основу плана задужења.

Којим питањима се бави Стручно веће?

 • Учествује у припреми годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и наставних јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја предмета.
 • Утврђује облике, методе и средства коришћења адекватне школске опреме и наставних средстава.
 • Предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја.
 • Прати остваривање програма образовно-васпитног рада и даје предлоге за њихово иновирање, измену и допуну.
 • Прати уџбенике и другу приручну литературу идаје предлог за избор уџбеника Наставничком већу.
 • Предлаже Наставничком већу план усавршавања наставника, програме екскурзија, такмичења.
 • Предлаже чланове испитних комисија.
 • Обавља и друге послове, у складу са законом, општим актом и одлуком директора школе.

ПРЕДСЕДНИЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА

Председници Стручних већа Гимназије „Душан Васиљев” школске 2023/2024. cy:

 1. Данијела Мандић Путић, председник Стручног већа српског језика и књижевности и историје
 2. Александра Боровац, председник Стручног већа професора страних језика
 3. Наташа Игаз, председник Стручног већа биологије, хемије и географије
 4. Снежана Замуровић, председник Стручног већа математике, физике, рачунарства и информатике
 5. Васа Микалачки, председник Стручног већа физичког васпитања, ликовне и музичке културе
 6. Сања Мракић, председник Стручног већа филозофије, социологије, устава и права грађана, психологије, грађанског васпитања и верске наставе