Школски одбор

Школски одбор представља орган управљања у школи и чине га по три представника локалне самоуправе (општине), родитеља и запослених.

Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина општине, а председника Школског одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја присутних чланова на седници.

Којe су надлежности Школског одбора?

 • Доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова.
 • Доноси школски програм, развојни план, годишњи план и усваја извештај о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању.
 • Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије.
 • Доноси финансијски план, у складу са законом.
 • Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзије.
 • Расписује конкурс за избор директора.
 • Одлучује о правима и обавезама директора школе.
 • Доноси одлуку о проширењу делатности школе.
 • Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовни-васпитног рада.
 • Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њиховом остваривању.
 • Одлучује по жалби на решење директора.
 • Обавља и неке друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Школски одбор Гимназије „Душан Васиљев” школске 2023/2024. чине:

 1. Биљана Лињачки, представник локалне самоуправе
 2. Јовица Иветић, представник локалне самоуправе
 3. Мирослава Попов, представник локалне самоуправе
 4. Биљана Репашић, представник запослених
 5. Снежана Замуровић, представник запослених
 6. Васа Микалачки, представник запослених
 7. Јелена Јанкелић, представник родитеља
 8. Љиљана Петковић, представник родитеља
 9. Станислава Жилић, представник родитеља
 10. Ивана Ердељан, 4/3, представник Ученичког парламента
 11. Катарина Чарапић, 4/3, представник Ученичког парламента