Одељењска већа

Одељењско веће чине сви наставници једног одељења. Образује се ради организовања и праћења извођења образовно-васпитног рада и њиме руководи одељењски старешина.

Које су надлежности Одељењског већа?

 • Усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и стручних сарадника.
 • Остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године.
 • Утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања.
 • Предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу.
 • Утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета и оцену из владања на предлог одељењског старешине.
 • Предлаже ученике за ванредно напредовање.
 • Предлаже ученике за доделу похвала и награда.
 • Разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама.
 • Изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима у оквиру своје надлежности.
 • Предлаже наставничком већу програм екскурзија, такмичења.
 • Разматра питања покренута на родитељским састанцима.
 • Упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере наставничком већу за побољшање уочених недостатака.

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

I1 Бранислав Јесић, професор Верске наставе
I2 Марија Тешић, професор Рачунарства и информатике
I3 Снежана Замуровић, професор Рачунарства и информатике
I4 Наташа Игаз, професор Хемије

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

II1 Фахрудин Халиловић, професор Математике
II2 Бојана Пењин, професор Биологије
II3 Драган Иветић, професор Математике
II4 Бранислава Дилбер – Косић, професор Хемије

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

III1 Наташа Иветић, професор Српског језика и књижевности
III2 Васа Микалачки, професор Физичког и здравственог васпитања
III3 Љубомир Замуровић, професор Рачунарства и информатике
III4 Дубравка Војводић, професор Српског језика и књижевности

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

IV1 Божана Карановић, професор Филозофије
IV2 Данијела Мандић Путић, професор Српског језика и књижевности
IV3 Наташа Добријевић, професор Математике
IV4 Јелена Михајловић, професор Биологије