Одељењска већа

Одељењско веће чине сви наставници једног одељења. Образује се ради организовања и праћења извођења образовно-васпитног рада и њиме руководи одељењски старешина.

Које су надлежности Одељењског већа?
 • Усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и стручних сарадника.
 • Остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године.
 • Утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања.
 • Предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу.
 • Утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета и оцену из владања на предлог одељењског старешине.
 • Предлаже ученике за ванредно напредовање.
 • Предлаже ученике за доделу похвала и награда.
 • Разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама.
 • Изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима у оквиру своје надлежности.
 • Предлаже наставничком већу програм екскурзија, такмичења.
 • Разматра питања покренута на родитељским састанцима.
 • Упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере наставничком већу за побољшање уочених недостатака.

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

I1 Наташа Иветић, професор Српског језика и књижевности, руководилац већа првог разреда
I2 Васа Микалачки, професор Физичког и здравственог васпитања
I3 Љубомир Замуровић, професор Рачунарства и информатике
I4 Ина Лепар, професор Физике

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

II1 Снежана Совиљ, професор Математике
II2 Данијела Мандић Путић, професор Српског језика и књижевности
II3 Наташа Добријевић, професор Математике, руководилац већа другог разреда
II4 Јелена Михајловић, професор Биологије

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

III1 Сања Мракић, професор Психологије
III2 Марија Тешић, професор Рачунарства и информатике
III3 Снежана Замуровић, професор Рачунарства и информатике
III4 Маја Радловић, професор Италијанског језика, руководилац већа трећег разреда

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

IV1 Јелена Цигановић, професор Ликовне културе
IV2 Драгана Бурсаћ Иветић, професор Енглеског језика
IV3 Фахрудин Халиловић, професор Математике
IV4 Бојана Пењин, професор Биологије, руководилац већа четвртих разреда
IV5 Драган Иветић, професор Математике