Гимназија  „ Душан Васиљев ” Кикинда

Екскурзије

ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Ваннаставни облици рада су екскурзије, културно-уметничке, хуманитарне и спортско рекративне активности. Ови облици рада су саставни део Годишњег плана рада школе.

11.1. ЕКСКУРЗИЈЕ            

Екскурзија, као ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе, има за циљеве: савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем предмета, појава и процеса у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе и остварењем циљева из области моралног, емоционалног, професионалног, социјалног, естетског и физичког васпитања.

Извођењем екскурзије омогућује се повезивање теоретског знања, која су ученици стекли у свом гимназијском школовању из многих природних (биологија, географија) и друштвених наука (историја, филозофија), књижевности, ликовне и музичке уметности, у функцију и њихово смештање у конкретни просторни контекст.

Општи образовно-васпитни задаци екскурзије

  •  Продубљивање, проширивање и обогаћивање искуства ученика, подстицање интересовања ка новим сазнањима, повезивање теорије са праксом, подстицање ученика да активно учествују и доприносе развоју друштва;
  • Развијање смисла за лепо, еколошке свести и исправног односа према материјалним тековинама и културно-историјским споменицима;
  • Развијање способности оријентације у простору, коришћење географских комуникационих медија и оспособљавање ученика за географско представљање терена;
  • Уочавање дејства и улоге човека на географску средину и могућност њене заштите;
  • Упознавање са историјским, етнолошким, социјалним и привредним одликама становништва наше и страних земаља;
  • Развијање осећаја патриотизма и космополотизма и уважавање културних разноликости код ученика;
  • Развијање људске солидарности, хуманости, другарства, пожртвованости, колективног духа, животног оптимизма и реалног схватања живота;
  • Боље и свесније упознавање ученикове личности, као и успостављање ближих и непосреднијих односа наставника и ученика;
  • Развијање способности комуникације ученика у иностранству на светским језицима (енглески, француски, немачки, руски језик…)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКИХ ЕКСКУРЗИЈАЗА ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ

 Тим доноси одлуку да се подржи план за извођење екскурзија из школске 2019/20. године уз неке измене у складу са усвојеним новим Правилником о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи.

 

САДРЖАЈ

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

НОСИОЦИ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Први предлог: ( 3 дана, 2 ноћења)

Кикинда–Смедеревска тврђава-Голубачка тврђава –Рајкова пећина-Лепенски вир -Кладово(ноћење )-Неготин-Гамзиград-Соко бања(ноћење и доручак ).Манастир Манасија –Кикинда .

Други предлог: ( 3 дана, 2 ноћења)

Кикинда–Смедеревска тврђава-Голубачка тврђава –Рајкова пећина-Лепенски вир -Кладово(ноћење )-ХЕ Ђердап-Виминацијум-Кикинда

Трећи предлог: ( 1 дан)

Кикинда-Виминацијум- Смедерево-Голубачка тврђава- Сребрно језеро-Кикинда

 

 

 

Образовни и васпитни циљеви:

– упознавање ученика са културом, историјом и природним лепотама овог дела Србије

– доживљавање оног што је теоретски обрађено током наставе из географије, биологије, историје, ликовног, веронауке

– подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и просторне орјентације ученика

– унапређење моралног, емоционалног и естетског васпитања ученика

– боравак у природи

Задаци:

-проучавање објекта и феномена у природи

– уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима

– развијање интересовања за природу и еколошке навике

– упознавање начина живота и рада људи појединих крајева

– развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, као и развијање позитивних социјалних вештина

– развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима

– развијање способности хуманизма, другарства, одговорности, самосталности и демократичности

април/мај 2020.

Одељенски старешина, Одељенско веће, изабрана агенција, стручни водич

 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ, ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

 

САДРЖАЈ

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

НОСИОЦИ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Први предлог: ( 4 дана, 3 ноћења)

Кикинда-Ниш (Медијана, тврђава, Милански едикт, Ћеле-кула ( ноћење)- Врање- Врањска бања(ноћење)- Врањска бања- Куршумлија- Ђавоља варош- Александровац( винарија)- Крушевац

( ноћење)- Крушевац- Јагодина- Београд- Кикинда

Други предлог: ( 3 дана, 2 ноћења)

Кикинда-Ниш (Медијана, тврђава, Милански едикт ( ноћење), Ћеле-кула, Чегар ( ноћење)- Јагодина-Београд- Кикинда

Трећи предлог: ( 4 дана, 3 ноћења)

Кикинда–Краљево ( Жича, Матарушка бања ( ноћење)- Долина Ибра- Студеница-Нови Пазар- Копаоник ( ноћење)- Копаоник- Александровац-Крушевац( ноћење)- Крушевац-Ресавска пећина-Манасија- Кикинда

Четврти предлог: ( 2 дана, 1 ноћење)

КикиндаНиш(Медијана,тврђава,Милански едикт-Ћеле кула –ноћење)-Ђавоља варош-Александровац (винарија)-Београд-Кикинда

Пети предлог: ( 2 дана, 1 ноћење)

Кикинда- Бајина Башта- Мокра гора- Дрвенград ( ноћење)- Вишеград-Андрићград- Кикинда

 

Образовни и васпитни циљеви:

– упознавање ученика са културом, историјом и природним лепотама овог дела Србије

– доживљавање оног што је теоретски обрађено током наставе из географије, биологије, историје, ликовног, веронауке

– подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и просторне орјентације ученика

– унапређење моралног, емоционалног и естетског васпитања ученика

– боравак у природи

Задаци:

-проучавање објекта и феномена у природи

– уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима

– развијање интересовања за природу и еколошке навике

– упознавање начина живота и рада људи појединих крајева

– развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, као и развијање позитивних социјалних вештина

– развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима

– развијање способности хуманизма, другарства, одговорности, самосталности и демократичности

април/мај 2020.

Одељенски старешина, Одељенско веће, изабрана агенција, стручни водич

 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ, ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

 

 

САДРЖАЈ

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

НОСИОЦИ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Први предлог: ( 4 дана, 3 ноћења)

Кикинда-Ниш (Медијана, тврђава, Милански едикт, Ћеле кула

(ноћење)- Врање- Врањска бања(ноћење)- Врањска бања- Куршумлија- Ђавоља варош- Александровац( винарија)- Крушевац ( ноћење)- Крушевац- Јагодина- Београд- Кикинда

 

Други предлог: ( 3 дана, 2 ноћења)

Кикинда- Вишеград- Андрићград-Требиње ( ноћење)-Дубровиник или Наум ( ноћење)-Београд-Кикинда

 

Трећи предлог: ( 4 дана, 2 ноћења)

Кикинда- – Мокра гора- Дрвенград-Златибор- Бајина Башта ( ноћење)- Вишеград-Андрићград-Бајина Башта ( ноћење)- Бранковина-Кикинда

 

Образовни и васпитни циљеви:

– упознавање ученика са културом, историјом и природним лепотама овог дела Србије и Републике Српске

– доживљавање оног што је теоретски обрађено током наставе из географије, биологије, историје, ликовног, веронауке

– подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и просторне орјентације ученика

– унапређење моралног, емоционалног и естетског васпитања ученика

– боравак у природи

Задаци:

-проучавање објекта и феномена у природи

– уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима

– развијање интересовања за природу и еколошке навике

– упознавање начина живота и рада људи појединих крајева

– развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, као и развијање позитивних социјалних вештина

– развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима

– развијање способности хуманизма, другарства, одговорности, самосталности и демократичности

април/мај 2020.

Одељенски старешина, Одељенско веће, изабрана агенција, стручни водич

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ, ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

 

САДРЖАЈ  

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

НОСИОЦИ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Први предлог: Беч-Праг-Братислава( 4 дана, 3 ноћења)

Кикинда-Беч-Праг (ноћење)-обилазак Прага ( ноћење)- Карлове Вари ( ноћење)- Братислава-Кикинда

 

Други предлог: Северна Италија

( 4 или 5 дана, 3 или 4 ноћења)

Трст-Венеција-Лидо ди Јесоло-Верона- Падова-Пиза-Фиренца

 

Трећи предлог: Будимпешта( 3 или 4 дана, 2 ноћења)

Кикинда- Будимпешта (обилазак) ( ноћење)- Сент Андреја- Вишеград- Естергом-Будимпешта ( ноћење)-Кикинда

Четврти предлог: ( 5 дана,4 ноћења)

Кикинда-Метеори-Солун ( ноћење)-Атина(ноћење)-Епидаурус-Коринт- Микена –Атина (ноћење)-Делфи( ноћење)-Кикинда

 

Образовни и васпитни циљеви:

– упознавање ученика са културом, историјом и природним лепотама овог дела Европе

– доживљавање оног што је теоретски обрађено током наставе из географије, биологије, историје, ликовног, веронауке

– подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и просторне орјентације ученика

– унапређење моралног, емоционалног и естетског васпитања ученика

– боравак у природи

Задаци:

-проучавање објекта и феномена у природи

– уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима

– развијање интересовања за природу и еколошке навике

– упознавање начина живота и рада људи појединих крајева

– развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, као и развијање позитивних социјалних вештина

– развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима

– развијање способности хуманизма, другарства, одговорности, самосталности и демократичности

април/мај 2020.

Одељенски старешина, Одељенско веће, изабрана агенција, стручни водич

 

 

 

Тим за екскурзије:

вођа тима, Драгана Француски